PLAN PRACY BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W NOWEJ WSI i SZKOŁY FILIALNEJ W ROZTOCE WIELKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Prowadzenie działań
w zakresie edukacji            czytelniczej i medialnej

 

-  przygotowanie harmonogramu zajęć
z edukacji czytelniczej i medialnej                

-  prowadzenie zajęć w poszczególnych klasach w ramach programu „Mądra Szkoła Czyta Dzieciom”;

-  przeprowadzanie pogadanek w klasach;

-  udzielanie uczniom indywidualnych porad;

-  praca z uczniami zdolnymi i mającym problemy w nauce;

-  zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki;

 

 

Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych
zainteresowań , uzdolnień uczniów oraz wyrabianie
 i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się

-  organizowanie konkursów czytelniczych
 i bibliotecznych;

-  spotkania z ciekawą książką;

-  organizowanie konkursów plastycznych;

-  organizowanie zajęć doskonalących techniki czytania i rozumienia tekstu;

-  prezentowanie pięknego czytania;

-  wizyty w grupach przedszkolnych – „Spotkania z książką”;

- zajęcia z grupą świetlicową;

-wdrażanie i zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej;

-uczenie poszanowania książek i czasopism oraz poprawnego zachowania
 w bibliotece;

-rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb
 i nawyków czytelniczych
z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów;

-pomoc w wyszukiwaniu i kompletowaniu materiałów potrzebnych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty;

-wyróżnienie najlepszych czytelników na zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Wręczenie statuetki „Czytelnik na medal”. Umieszczenie informacji na stronie internetowej biblioteki.

 

Diagnozowanie
zainteresowań czytelniczych uczniów

-  prowadzenie badań ankietowych;

-  rozmowy indywidualne z czytelnikami;

-  analiza statystyki wypożyczeń;

- obserwacja zachowań czytelników w czasie wizyt w bibliotece;

- analiza informacji zwrotnych po zajęciach z edukacji czytelniczej
 i medialnej;

- wywiad z wychowawcami klas;

 

Praca z Aktywem
Bibliotecznym

-  nabór nowych członków i ustalenie harmonogramu zajęć;

-  zorganizowanie sekcji łączników;
-  sporządzanie czytelniczej statystyki miesięcznej;

- pomoc w prowadzeniu strony internetowej  biblioteki.

 

 

Animacja życia
kulturalnego na terenie Szkoły

- gromadzenie i upowszechnianie informacji
o życiu kulturalnym szkoły;

- współpraca z nauczycielami w organizowaniu imprez szkolnych;

- organizacja wystaw i gazetek ściennych propagujących książkę;

-  współpraca z innym bibliotekami i Szkołami;

 

 

Działalność informacyjna
 i poradnictwo
 w wyborach czytelniczych

 

-zapoznanie z regulaminem biblioteki uczniów klas I, przypomnienie regulaminu pozostałym czytelnikom. Uroczyste pasowanie uczniów klasy I na czytelnika,

-przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych; wypożyczenia darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom klasy I;

-organizowanie w klasach młodszych „Kącika czytelniczego”,  a w klasach IV-VI „Księgozbioru podręcznego”;

- udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych,  bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych;

-  szkolenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji w katalogach
 i kartotekach zagadnieniowych;
-  udzielanie porad w wyborach czytelniczych;
- propaganda biblioteki, książek i innych dokumentów;
- plansze na korytarzu  i w bibliotece  informujące o imprezach, konkursach,       

   i wystawach bibliotecznych;
- wykazy nowości na korytarzu i w pokoju nauczycielskim;
-  propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie wystawek;    

   okolicznościowych, wycieczek, konkursów, imprez bibliotecznych;
- zachęcanie do korzystania ze zbiorów poprzez propagandę wizualną;
- wyeksponowanie czasopism;

 

 

 

Planowanie ,statystyka,
sprawozdawczość

 

- opracowanie rocznego planu pracy biblioteki z załącznikami:

   harmonogram edukacji czytelniczej i medialnej,
   harmonogram wystaw, konkursów i imprez bibliotecznych,
- prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej, półrocznej i rocznej;
- dokumentacja pracy;
- założenie dziennika pracy biblioteki;
- opracowanie sprawozdań: półrocznych i rocznych;
- miesięczne sprawozdania z czytelnictwa dla wychowawców klas;

 

 

Organizacja udostępniania zbiorów,

gromadzenie, opracowanie, konserwacja i selekcja zbiorów

 

-uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych;

-zakup nowości książkowych ze wszystkich działów (w miarę możliwości);

- ewidencja-bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej;

-opracowywanie zbiorów – klasyfikacja wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowywanie książek;
- pozyskiwanie nabytków  od sponsorów;
- uzupełnianie działu lektur do wystarczającego stanu;
- prenumerata czasopism – starania o finanse
- ewidencja, opracowanie formalne, rzeczowe
 i techniczne nowych
nabytków, oprawa w folię i papier;
-  ubytkowanie książek zaczytanych, zagubionych bądź nieaktualnych;
-  prowadzenie dokumentacji ksiąg inwentarzowych, rejestru ubytków;
-  systematyczne naprawianie zniszczonych książek;

 

 

Udostępnianie zbiorów

-  wypożyczanie do domu;

-  udostępnianie w czytelni;

-  wypożyczanie zbiorów na lekcje;

 

Doskonalenie warsztatu informacyjno -
wyszukiwawczego biblioteki

- uaktualnianie katalogów bibliotecznych, bieżąca rozbudowa;

- uzupełnianie kartoteki zagadnieniowej i teczek tematycznych;

- tworzenie zestawień bibliograficznych dla uczniów i nauczycieli;

 

 

Działania podejmowane na rzecz doskonalenia pracy szkoły i własnego rozwoju

- aktywne uczestnictwo w konsultacjach, zebraniach metodycznych;

- udział w różnych formach doskonalenia: kursach, warsztatach;

- uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych;

- komputeryzacja biblioteki szkolnej – czynienie starań;

- gromadzenie ofert doskonalenia nauczycieli;

 

Tworzenie szkolnego zaplecza metodycznego

 

- gromadzenie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 

   i zmian w prawie oświatowym;

-gromadzenie materiałów dotyczących podstawy programowej;

- gromadzenie przykładowych konspektów zajęć, wzorów formularzy

  dokumentacji wymaganej za okres stażu;

- gromadzenie i udostępnianie materiałów na lekcje wychowawcze;

 

 

Współpraca ze
 środowiskiem szkolnym
 i pozaszkolnym

 

 

 

 

Prace administracyjne

-  współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas, opiekunami organizacji i kół zainteresowań;

- współpraca z Filialną Biblioteką w Nowej Wsi  (wymiana   

   materiałów informacyjnych, wycieczki, wspólne imprezy czytelnicze,  

   wymiana informacji o wspólnych czytelnikach);
- współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną  (uzyskanie materiałów informacyjnych, wypożyczenia książek, wycieczki, lekcje biblioteczne);

 

-prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, ewidencji przychodów i ubytków;

-aktualizacja wykazu uczniów i kartoteki czytelników; założenie kartoteki dla uczniów klasy I;

-opieka nad gazetką znajdującą się na korytarzu górnym;

-dbanie o estetykę biblioteki szkolnej;

- odnowienie napisów działowych;

-zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym 2014/2015; odbiór książek
 i sprawdzenie ich stanu;

-uzupełnianie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.