Regulamin korzystania przez uczniów z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi oraz w Szkole Filialnej w Roztoce Wielkiej

 

Podstawa Prawna:

1)   Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811);

2)   Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zmianami).

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, zwany dalej Regulaminem, reguluje:

1)   zasady wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i zapewnienia uczniom dostępu do nich;

2)   obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem;

3)   postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1)   bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi i w Szkole Filialnej w Roztoce Wielkiej

2)   uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i w Szkole Filialnej w Roztoce Wielkiej uprawnionego do otrzymania podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

3)   podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

4)   materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

5)   materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

6)   rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

7)   wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły wychowawcę klasy.

 

 

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

 

§ 3

1.      Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

2.      Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

3.      Biblioteka nieodpłatnie:

1)   wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub

2)   zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną;

3)   przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

 

§ 4

1.      Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

2.      Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

3.      Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępniane są na stronie internetowej szkoły.

4.      Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu  wypożyczenia (załącznik do Regulaminu).

 

§ 5

1.      Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

2.      Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.

3.      Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu do 20 czerwca danego roku szkolnego.

4.      Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i nie mogą być oddzielnie wypożyczane.

5.      Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, odbiera z biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy i z pomocą nauczyciela bibliotekarza wypożycza uczniom.

6.      Po uzgodnieniu z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel bibliotekarz może wypożyczać po kolei poszczególne części podręczników lub materiałów edukacyjnych.

7.      O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników lub materiałów edukacyjnych decyduje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w porozumieniu z bibliotekarzem.

 

§ 6

1.      Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust.2.

2.      W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3.      W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników lub materiałów edukacyjnych przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

 

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

 

§ 7

1.      Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek (właściwe i czyste obłożenie podręczników).

2.      Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wyjątkiem określonym w ust.3.

3.      Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.

4.      Wychowawca i nauczyciel bibliotekarz mają obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia

 w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

§ 8

1.      W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ust.3, Szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu:

1)   kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

2)   kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej (Nasz Elementarz), określonego przez ministra do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

2.      Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie i inne), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na wniosek bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.

3.      Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek i inne).

4.      Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyty CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

§ 9

1.      W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

2.      W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

 

§ 10

1.      Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

2.      Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Załącznik do Regulaminu

 

Protokół wypożyczenia uczennicy/uczniowi klasy I podręczników
 i przekazania materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2014/2015

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi nieodpłatnie wypożycza uczennicy/uczniowi klasy I …………………………………….

1) Pierwszą (Drugą, trzecią czwartą) część podręcznika „Nasz Elementarz”, który po roku edukacji należy zwrócić;

2) materiały ćwiczeniowe, które uczeń otrzymuje bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 

Oświadczenie Rodziców

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego Regulaminu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna …………………………… uczennicę/ucznia klasy I podręczniki (materiały edukacyjne) będące własnością biblioteki Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi.

 

 

Data                                                                                                            Podpis Rodziców

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………